نگارش سوم کتاب LPIC-1: Linux Professional Institute Certification Study Guide در سال ۲۰۱۳ توسط Roderick W. Smith نگارش شده است. این کتاب بطور رسمی در بسیاری از نمایندگان LPI به عنوان مرجع معرفی می شود. افست این کتاب به مبلغ ۴۵،۰۰۰ تومان به فروش می رسد.