نام دوره روزهای برگزاری تاریخ شروع تاریخ پایان مدرس هزینه (هزار تومان)
Linux Essentials شنبه، دوشنبه و چهارشنبه
۱۳۹۶/۶/۴
۱۳۹۶/۶/۱۵
مهندس غفوری ۴۹۰ - ثبت نام
LPIC1
شنبه، دوشنبه و چهارشنبه
پنج‌شنبه‌ها
پنج‌شنبه‌ها
جمعه‌ها
۱۳۹۶/۶/۱۱
۱۳۹۶/۶/۲
۱۳۹۶/۶/۹
۱۳۹۶/۶/۱۷
۱۳۹۶/۷/۱۰
۱۳۹۶/۷/۲۰
۱۳۹۶/۷/۲۷
۱۳۹۶/۸/۵
مهندس مهرانفرید
مهندس عباسی
مهندس کاشانی
مهندس معینی نژاد
مهندس اسلامی فر
مهندس مختارپور
۱۱۰۰ - ثبت نام
LPIC1 Camp تابستان ۹۶ ۱۳۹۶/۵/۲۸ ۱۳۹۶/۶/۲ مهندس کاشانی ۱۱۰۰ - ثبت نام
همراه با پذیرایی ناهار
LPIC2
شنبه و دوشنبه
جمعه‌ها
۱۳۹۶/۵/۲۸
۱۳۹۶/۶/۱۷
۱۳۹۶/۷/۱۰
۱۳۹۶/۸/۵
مهندس مهرانفرید
مهندس اسلامی فر
مهندس عباسی
۱۲۰۰ - ثبت نام
LPIC2 Camp تابستان ۹۶ ۱۳۹۶/۷/۱ ۱۳۹۶/۷/۶ - ۱۲۰۰ - ثبت نام
همراه با پذیرایی ناهار
LPIC3-300 پنجشنبه ها قابل رزرو قابل رزرو مهندس مهرانفرید ۱۲۰۰ - ثبت نام

LPIC-303

Security

یکشنبه و سه شنبه ۱۳۹۶/۷/۱۶ ۱۳۹۶/۸/۱۶ مهندس مهرانفرید ۱۲۰۰ - ثبت نام

Linux Monitoring

(Zabbix)

یکشنبه و سه شنبه ۱۳۹۶/۵/۲ ۱۳۹۶/۶/۲۶ مهندس نیکویی ۹۸۰ - ثبت نام

Linux Monitoring

(Zabbix)

دوره تکمیلی

یکشنبه و سه شنبه ۱۳۹۶/۷/۲ ۱۳۹۶/۷/۲۳ مهندس نیکویی ۴۹۰ - ثبت نام
Bash Scripting یکشنبه و سه شنبه ۱۳۹۶/۵/۱۵ ۱۳۹۶/۵/۳۱ مهندس مهرانفرید ۵۹۰ - ثبت نام
Cloud Computing چهارشنبه ها ۱۳۹۶/۵/۲۵ ۱۳۹۶/۷/۱۲ مهندس عباسی ۷۹۰ - ثبت نام
Ansible
Config Management
شنبه و دوشنبه ۱۳۹۶/۶/۴ ۱۳۹۶/۷/۳ مهندس معینی نژاد
مهندس نیکویی
۹۸۰ - ثبت نام
Astrisk VoIP Essentials یکشنبه و سه شنبه ۱۳۹۶/۶/۱۲ ۱۳۹۶/۷/۱۸ مهندس مختارپور ۷۹۰ - ثبت نام

Embedded Linux

Level-1

پنجشنبه ها ۱۳۹۶/۴/۱۵ ۱۳۹۶/۵/۱۲ مهندس افشین ۱۱۰۰ - ثبت نام

Embedded Linux

Level-2

پنجشنبه ها ۱۳۹۶/۶/۲ ۱۳۹۶/۶/۳۰ مهندس افشین ۱۱۰۰ - ثبت نام
Developing Applications For Linux یکشنبه ها ۱۳۹۶/۲/۲۴ ۱۳۹۶/۵/۲۲ مهندس حسینی مقدم ۸۹۰ - ثبت نام
Developing Linux Device Drivers چهارشنبه ها ۱۳۹۶/۷/۱۹ ۱۳۹۶/۸/۲۴ مهندس حسینی مقدم ۵۹۰ - ثبت نام
(LAMP (PHP Programming

Level-1

یکشنبه و سه شنبه ۱۳۹۶/۷/۱۶ ۱۳۹۶/۸/۲۳ مهندس معینی نژاد
مهندس غفوری
۷۹۰ - ثبت نام
(LAMP (PHP Programming

Level-2

سه شنبه ها ۱۳۹۶/۹/۵ ۱۳۹۶/۱۰/۵ مهندس معینی نژاد
مهندس غفوری
۷۹۰ - ثبت نام
puppet
Config Management
پنجشنبه ها ۱۳۹۶/۷/۶ ۱۳۹۶/۴/۱۱ مهندس معینی نژاد
مهندس نیکویی
۹۸۰ - ثبت نام
Git & Jenkins یکشنبه و سه شنبه قابل رزرو قابل رزرو مهندس معینی نژاد
مهندس نیکویی
۹۸۰ - ثبت نام
Docker یکشنبه و سه شنبه قابل رزرو قابل رزرو مهندس معینی نژاد
مهندس نیکویی
۱۱۵۰ - ثبت نام
آزمون بین المللی پنجشنبه
پایان هر ماه
ترم تابستان: ۵ مرداد ماه - ۲۶ مرداد ماه - ۳۰ شهریور ماه ثبت نام