نام دوره روزهای برگزاری تاریخ شروع تاریخ پایان مدرس هزینه (هزار تومان)
Linux Essentials یکشنبه و سه شنبه ۱۳۹۵/۱۲/۸ ۱۳۹۵/۱۲/۲۴ مهندس غفوری ۴۹۰ - ثبت نام
LPIC1
شنبه، دوشنبه و چهارشنبه
پنج‌شنبه‌ها
جمعه‌ها
۱۳۹۶/۱/۱۹
۱۳۹۶/۱/۱۷
۱۳۹۶/۱/۱۸
۱۳۹۶/۲/۱۶
۱۳۹۶/۳/۴
۱۳۹۶/۳/۵
مهندس عباسی
مهندس مهرانفرید
مهندس کاشانی
مهندس علی نصرتی
مهندس معینی نژاد
مهندس اسلامی فر
۹۸۰ - ثبت نام
LPIC1 Camp پنجشنبه الی سه شنبه ۱۳۹۶/۱/۳ ۱۳۹۶/۱/۸ - ۹۸۰ - ثبت نام
LPIC2
جمعه‌ها
شنبه و دوشنبه
یکشنبه و سه شنبه
۱۳۹۶/۱/۱۸
۱۳۹۶/۱/۱۹
۱۳۹۶/۱/۲۰
۱۳۹۶/۳/۵
۱۳۹۶/۲/۳۰
۱۳۹۶/۲/۳۱
مهندس مهرانفرید
مهندس علی نصرتی
مهندس اسلامی فر
مهندس عباسی
۱۲۰۰ - ثبت نام
LPIC2 Camp پنجشنبه الی سه شنبه ۱۳۹۶/۱/۳ ۱۳۹۶/۱/۸ مهندس مهرانفرید ۱۲۰۰ - ثبت نام
LPIC3-300 پنجشنبه ها قابل رزرو قابل رزرو مهندس مهرانفرید ۱۱۰۰ - ثبت نام
(LPIC-303 (Security یکشنبه ها ۱۳۹۶/۱/۲۰ ۱۳۹۶/۳/۲۱ مهندس مهرانفرید ۱۱۰۰ - ثبت نام

Linux Monitoring

(Zabbix)

پنجشنبه ها ۱۳۹۶/۱/۱۷ ۱۳۹۶/۲/۲۱ مهندس نیکویی ۷۹۰ - ثبت نام

Cloud Computing

شنبه ها
کمپ فشرده نوروز۹۶
۱۳۹۵/۱۰/۱۱
۱۳۹۶/۱/۳
۱۳۹۵/۱۱/۲۳
۱۳۹۶/۱/۶
مهندس عباسی ۷۵۰ - ثبت نام

Embedded Linux

Level-1

پنجشنبه ها ۱۳۹۵/۱۰/۹ ۱۳۹۵/۱۱/۷ مهندس افشین ۱۱۰۰ - ثبت نام

Embedded Linux

Level-2

پنجشنبه ها ۱۳۹۵/۱۱/۲۱ ۱۳۹۵/۱۲/۲۶ مهندس افشین ۱۱۰۰ - ثبت نام
Bash Scripting یکشنبه ها ۱۳۹۵/۱۱/۱۷ ۱۳۹۵/۱۲/۲۲ مهندس مهرانفرید ۵۹۰ - ثبت نام
Astrisk VoIP Essentials یکشنبه و سه شنبه ۱۳۹۵/۱۱/۳ ۱۳۹۵/۱۲/۱۵ مهندس مختارپور ۷۹۰ - ثبت نام
Developing Applications For Linux شنبه و چهارشنبه ۱۳۹۵/۸/۲۲ ۱۳۹۵/۱۰/۱۱ مهندس حسینی مقدم ۷۹۰ - ثبت نام
Developing Linux Device Drivers شنبه و چهارشنبه ۱۳۹۵/۹/۱۵ ۱۳۹۵/۱۰/۴ مهندس حسینی مقدم ۵۹۰ - ثبت نام
(LAMP (PHP Programming

Level-1

دوشنبه و چهارشنبه ۱۳۹۵/۱۱/۱۸ ۱۳۹۵/۱۲/۲۵ مهندس معینی نژاد
مهندس غفوری
۷۹۰ - ثبت نام
(LAMP (PHP Programming

Level-2

شنبه و چهارشنبه ۱۳۹۵/۹/۲۰ ۱۳۹۵/۱۱/۲ مهندس معینی نژاد
مهندس غفوری
۷۹۰ - ثبت نام
puppet
Config Management
پنجشنبه ها
۱۳۹۶/۱/۱۷ ۱۳۹۶/۲/۲۱ مهندس معینی نژاد
مهندس نیکویی
۹۸۰ - ثبت نام
Ansible
Config Management
یکشنبه و سه شنبه قابل رزرو قابل رزرو مهندس معینی نژاد
مهندس نیکویی
۹۸۰ - ثبت نام
Git & Jenkins یکشنبه و سه شنبه قابل رزرو قابل رزرو مهندس معینی نژاد
مهندس نیکویی
۹۸۰ - ثبت نام
Docker یکشنبه و سه شنبه قابل رزرو قابل رزرو مهندس معینی نژاد
مهندس نیکویی
۱۱۵۰ - ثبت نام
آزمون بین المللی آخرین پنج شنبه هر ماه ترم زمستان: ۳۰ دی ماه - ۲۸ بهمن ماه - ۲۶ اسفندماه ثبت نام