این دوره از سری دوره های تخصصی OT DevOps Engineer در Container Management   در فناوران آنیسا "خانه لینوکس ایران" است که به آموزش عملی  یادگیری مفاهیم و کاربرد های Docker و انطباق آن با سایر ابزار ها در حوزه DevOps می پردازد.

قابل توجه است که موسسه LPI نیز این مبحاحث را در دوره LPIC-OT DevOps Engineer خود که در پاییز 2017  اعلام می گردد، قرار داده است.

DevOps یک ساختار و روش فکری است که در آن سرعت، پایداری و کیفیت از ارکان اصلی آن به شمار می روند. در این چرخه لازم است تا فاصله بین تیم های توسعه دهنده نرم افزار و عملیات و پشتیبانی به حداقل برسد.  یک دیدگاه جهت نیل به این هدف این است تا تیم توسعه دهنده و عملیات در یک بستر یکسان کار کنند و شبهاتی که در خصوص کارکرد متفاوت یک نرم افزار یکسان در محیط های مختلف وجود دارد از بین برود. چنین راهکاری هرچند به وسیله امکانات و تکنولوژی های مجازی سازی تا حدی رفع شد، ولی کندی این روش موجب شد تا Container ها بتوانند خودنمایی کنند. در میان Container های مختلفی که وجود دارند، Docker نقشی بسیار اساسی در دنیای امروز تکنولوژی دارد. سهولت استفاده از آن، امکانات بسیار زیاد و پیشرفته و سازگاری آن با نرم افزار کنترل چرخه Continuous Integration موجب شده است تا به عنوان رکن اساسی و پرکاربرد در میان Container ها، تلقی شود.

در راستای ترویج DevOps Mindset و آموزش تکنولوژی های پرکاربرد در DevOps، فناوران آنیسا دوره آموزشی Docker را برگزار می کند.

محتوای دوره:

در این دوره به کلیات Container ها اشاره ای خواهد شد. سپس به صورت عملی به یادگیری مفاهیم و کاربرد های Docker و انطباق آن با سایر ابزار ها در حوزه DevOps خواهیم پرداخت.

مخاطبان دوره:

  • Linux System Administrators
  • Developers

پیش نیاز : دانش در حد LPIC-2

مدت دوره : 40 ساعت

تاریخ برگزاری: لطفا به بخش تقویم آموزشی مراجعه بفرمایید.

 

 

Docker Basics and installation

Introduction to containers and containerized applications

Container Ecosystem

Components of Docker and Docker Architecture

Installing the Docker Engine

Docker images and repositories

 

Managing Containers

Creating our first Docker container

Docker Commands

Viewing and monitoring running containers

Docker Service and engine

Securing Containers using TLS

 

Docker Images

Building Docker images

Docker Registeries

Storing and retrieving Docker images from Docker Hub

Creating images using DOCKERFILE

Building containers from images

 

Networking

Networking Docker containers

Docker Network Internals

Implementing and configuring docker network

libnetwork

 

Docker Storage and Volumes

Data persistence with Volumes

Managing Docker Data volumes

 

Docker Security

Docker Security best practices

 

Docker Compose and Clustering(SWARM)

 Scenario

A single container static website

Setting up a container running Nginx

Launching a static site

Update our static site from Git