حال که مدرک بین المللی LPI را دریافت کرده اید، شاید دوست دارید آن را با کارفرمایان آینده نگر و یا به مدیران خود اطلاع دهید.  برای اینکه فعال بودن مدرک خود را نشان دهید، لطفا به آدرس verify-your-certification مراجعه فرمایید.

لطفاً LPI ID و Verification Code را وارد نماید.

و یا از آدرس http://www.lpi.org/verify/LPIXXXXXXXXX/ZZZZZZZZZZ استفاده نمایید که X ها شماره LPI ID و Z  ها شماره Verification Code می باشند.