Christine Bresnahan و Richard Blum نگارش شده است. این کتاب بطور رسمی در بسیاری از نمایندگان LPI به عنوان مرجع معرفی می شود. افست این کتاب به مبلغ 45000 تومان به فروش می رسد.