• مشاوره و نظارت بر مهاجرت به متن باز
  • مشاوره در زمینه اجرا و پیاده سازی دیتاسنتر های متن باز
  • طراحی و پیاده سازی راهکارهای سازمانی متن باز
  • آموزش لینوکس بر اساس محتوای رسمی، با ارائه مدارک معتبر بین المللی و سایر دوره های تخصصی مبتنی بر لینوکس و متن باز
  • اخذ آزمون های بین المللی  LPI
  • آموزش کاربردی سازمانی برای استفاده از نرم افزار های متن باز
  • امنیت سایبری، نرم افزاری و شبکه

ماموریت:

ماموریت آنیسا، ارائه یک چارچوب با استانداردهای نوین جهانی در پروژه های فناوری اطلاعات، رهبری در صنعت آموزش و ارائه خدمات فناوری اطلاعات به منظور افزایش دانش متخصصین و توسعه مشاغل حرفه ای با استفاده از لینوکس و فناوری های متن باز است.